Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bestboek.com De website, welke eigendom is van Accountnet Internet Media SL gevestigd te Villajoyosa provincie Alicante, Spanje, met fiscaal nummer B54171772;

klant: de natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op de website en/of die e-books via de website bestelt;

e-book: een bestand dat tegen betaling door de klant kan worden gedownload met als inhoud het werk van een auteur;

software: een bestand dat tegen betaling door de klant kan worden gedownload met als inhoud een computerprogramma, dat door de klant voor eigen rekening en risico kan worden gebruikt;

auteur: diegene die exclusief beschikt over het intellectuele eigendomsrecht op een al dan niet zelf geproduceerd werk van letterkunde, wetenschap of kunst of computersoftwarecode;

gebruiker: diegene die gebruik maakt van de diensten welke worden aangeboden op de website;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Bestboek.com en de gebruiker;

werk: het werk van een auteur welke in de digitale database van Bestboek.com is opgenomen en in de vorm van een e-book of software op de website te koop wordt aangeboden;

website: de website die wordt beheerd door Bestboek.com : www.Bestboek.com .

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bestboek.com en de gebruiker waarop Bestboek.com deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bestboek.com en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Minderjarigen en personen die anderszins niet bevoegd zijn om zonder toestemming van een ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger zelfstandig rechtshandelingen te verrichten, worden door Bestboek.com als handelingsbekwaam gezien, wat wil zeggen dat Bestboek.com ervan uitgaat dat elke handeling die deze personen op de website verrichten, wordt verricht als ware toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger verleend. Daarmee strekt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zich uit over alle gebruikers van de diensten van Bestboek.com.

2.6 Sommige gedeeltes van de website van Bestboek.com zijn uitsluitend bedoeld voor volwassen gebruikers. Een waarschuwing zal de gebruiker hierop wijzen. Indien deze waarschuwing door een onvolwassen gebruiker wordt genegeerd, kan Bestboek.com hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Bestboek.com gaat uit van de handelingsbekwaamheid van al haar gebruikers, als uiteengezet in lid 5 van dit artikel.

2.7 Voor een betere dienstverlening worden door de website bij de uitwisseling van informatie met de computer van de gebruiker in sommige gevallen kleine tekstbestandjes (zogenaamde cookies) op de computer van de gebruiker opgeslagen. Deze cookies bevatten informatie, die belangrijk kan zijn bij een volgend bezoek van de gebruiker. De meeste internetbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om het plaatsen van cookies vooraf te laten melden of te blokkeren. Het blokkeren van cookies kan de dienstverlening van Bestboek.com beperken. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/inf/nl/cookies.htm .

2.8 Bestboek.com verwacht van alle gebruikers dat deze zich gedragen conform de algemeen aanvaarde gedragsregels voor het internetgebruik, zoals neergelegd in de Netiquette Guidelines: RFC 1855 of een geupdatet versie daarvan (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ).

2.9 Wanneer Bestboek.com gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, ontstaat hieruit geen gewoonterecht voor de gebruikers. Bestboek.com kan te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden eisen.

2.10 Indien op de website door toedoen van derden informatie getoond wordt, die niet door Bestboek.com is geautoriseerd, kunnen aan deze informatie door de gebruiker geen rechten worden ontleend.

2.10a Bestboek.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen indien zij daartoe aanleiding ziet.

2.10b Wijzigingen worden ten minste een maand van tevoren op de website en in de nieuwsbrief van Bestboek.com bekend gemaakt. De gebruiker die zich niet met een aangekondigde wijziging kan verenigen, heeft het recht om in de periode tussen de aankondiging en de inwerkingtreding van de wijziging elke met Bestboek.com aangegane verbintenis per direct te beëindigen. Na inwerkingtreding van de wijziging is sprake van (stilzwijgende) instemming en vervalt dit recht.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website kan links bevatten naar andere websites dan www.Bestboek.com . Bestboek.com kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Bestboek.com kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Het doel van Bestboek.com is om al dan niet eerder gepubliceerd werk van onbekende alsook van reeds bekende auteurs via de website onder de aandacht te brengen en als e-book te verkopen. Alle in de database van Bestboek.com opgenomen werken, waaronder begrepen de passages uit deze werken die zijn opgenomen in het algemeen toegankelijke gedeelte van de website, zijn auteursrechtelijk beschermd, zoals omschreven in de artikelen 11.2 en 11.3 van deze algemene voorwaarden. Zonder toestemming van de auteur mag niets uit deze werken worden verspreid, gekopieerd, verveelvoudigd, doorverkocht of weggegeven. Schending van het auteursrecht kan tot juridische vervolging leiden.

4.2 Onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde is het de gebruiker op grond van het wettelijk geregelde citaatrecht toegestaan om in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, of voor een uiting met een vergelijkbaar doel zonder expliciete toestemming van de auteur te citeren uit diens werken, mits de gebruiker de grenzen en beperkingen die de wet dienaangaande stelt in acht neemt.

4.3 Bestboek.com kan niet garanderen dat geen van de werken inbreuk maakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten. Indien de gebruiker een schending van een bestaand intellectueel eigendomsrecht op de website waarneemt, dient hij dit te melden bij Bestboek.com op onderstaand adres.

4.4 Bestboek.com bezit het intellectuele eigendomsrecht op het ontwerp en de vormgeving van de website, waaronder begrepen het bedrijfslogo, de tekstuele inhoud van de webpagina’s, en de database, maar niet op de in de database opgenomen werken, die auteursrechtelijk zijn beschermd zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. Zonder toestemming van Bestboek.com is het niet toegestaan de website, in zijn geheel of in gedeeltes, te kopiëren, na te maken, door te verkopen of weg te geven.

Artikel 5: Registratie

5.1 Bezoekers van de website die e-books wensen te bestellen, dienen zich te registreren door het opgeven van een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord. Deze registratie is kosteloos. Bij elk volgend bezoek kan de klant door het invullen van zijn gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in het gedeelte van de website dat uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers. Indien de klant zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten is, kan de klant deze door het goed beantwoorden van een controlevraag eenvoudig via het systeem van Bestboek.com weer opvragen.

5.2 Klanten hebben toegang tot het gedeelte van de website:

waar zich de sectie voor volwassenen bevindt;

waar zij zich middels het forum met andere gebruikers kunnen onderhouden;

waar zij recensies van werken uit de database achter kunnen laten;

waar aankopen verricht kunnen worden;

waar betalingen verricht kunnen worden.

5.3 Registratie is in beginsel anoniem. De klant is niet verplicht zijn persoonlijke gegevens tijdens het registreren aan Bestboek.com door te geven. De klant dient slechts een al dan niet persoonlijk e-mailadres op te geven, waarop Bestboek.com, indien noodzakelijk, met hem in contact kan treden. Zolang de klant zich niet schuldig maakt aan een ernstige overtreding van de gebruikersetiquette, zoals vastgelegd in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, zal Bestboek.com zich nimmer beijveren om zijn identiteit te achterhalen.

Artikel 6: Prijzen en betalingen

6.1 De prijs voor een e-book of software wordt op de website weergegeven in Euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele transactiekosten. Voor alle werken, welke exclusief in haar database zijn opgenomen, hanteert Bestboek.com een eenheidsprijs per pagina, tenzij met de auteur van het werk een andere prijsstelling is overeengekomen. Van werken die niet exclusief via de website te koop zijn, wordt de prijs vastgesteld door de oorspronkelijke uitgever van het werk. Deze prijs kan in enige mate afwijken van de prijs die de klant voor het werk in boekvorm in de winkel betaalt.

6.2 Betaling kan geschieden op verschillende wijzen, die elk verschillende transactiekosten met zich meebrengen. Deze transactiekosten berekent Bestboek.com door aan de klant. Voordat de klant een bestelling plaatst, wordt de hoogte van de transactiekosten op de website vermeld.

Artikel 7: Aanbiedingen

7.1 Afbeeldingen, prijzen en verder door Bestboek.com verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Bestboek.com niet.

7.2 Bestboek.com is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Artikel 8: Levering

8.1 Levering van een e-book of software vindt plaats zodra Bestboek.com de betaling van het complete factuurbedrag op haar rekening ontvangen heeft. Indien de klant kiest voor een betaalwijze die volledig geautomatiseerd is, vindt levering per direct plaats; indien hij kiest voor een betaalwijze, waarbij de verwerking van betalingen handmatig moet geschieden, kan levering een dag of langer op zich laten wachten, afhankelijk van de tijd die het de bank kost om het bedrag van de rekening van de klant op die van Bestboek.com over te maken.

8.2 De door Bestboek.com opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.3 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Bestboek.com slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

8.4 In het geval dat een door Bestboek.com met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

8.5 De klant krijgt een uniek webadres toegewezen, waar alle e-books, die de klant heeft besteld, voor bepaalde tijd beschikbaar blijven om te downloaden.

8.6 Levering geschiedt op het moment dat het e-book ter beschikking wordt gesteld aan de klant op het door Bestboek.com aan de klant toegewezen webadres, als omschreven in lid 5 van dit artikel. De klant wordt daarmee eigenaar van het e-book, maar niet van de intellectuele eigendomsrechten welke op de inhoud van het e-book rusten, zoals omschreven in artikel 4.1 en nader uitgewerkt in de artikelen 12.2 en 12.3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Klachtenregeling en verjaring

9.1 Indien de klant na betaling in het geheel geen of een verminkt e-book geleverd krijgt, heeft de klant te allen tijde het recht om daarover een klacht in te dienen bij Bestboek.com. Bestboek.com is na ontvangst van de klacht gehouden om haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het mislukken van de levering te wijten is aan de klant.

9.2 Indien een probleem met een bestelling het gevolg is van het falen van een derde partij of van enig middel van communicatie tussen de klant en Bestboek.com, is Bestboek.com hier niet voor aansprakelijk. Wel acht zij het haar plicht het ontstane probleem op een voor de klant zo bevredigend mogelijke manier op te lossen.

9.3 Bestboek.com neemt uitsluitend klachten in behandeling voor zover deze betrekking hebben op haar eigen dienstverlening of op gedragingen of handelingen van gebruikers. Conform het hiervoor gestelde is Bestboek.com gerechtigd om klachten niet in behandeling te nemen die betrekking hebben op de falende dienstverlening van een derde partij waarop zij geen invloed kan uitoefenen.

9.4 De gebruiker kan een concreet en helder omschreven klacht over de dienstverlening van Bestboek.com of over de gedragingen van één of meer van de gebruikers per e-mail indienen op info@bestboek.com. Bestboek.com stuurt binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging naar de indiener van de klacht en zij spant zich in om de klacht binnen een redelijke termijn na ontvangst af te handelen, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij daar niet in slaagt.

9.5 Alle aanspraken jegens Bestboek.com die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan schriftelijk bij Bestboek.com zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10: Gebruikersetiquette

10.1 Het is de gebruiker niet toegestaan opzettelijk handelingen uit te voeren die schade aan of storingen in het functioneren van de website tot gevolg kunnen hebben. Evenmin is het de gebruiker toegestaan om de website te gebruiken voor het uitvoeren van handelingen die schade aan of storingen in het computersysteem van andere gebruikers van de diensten van Bestboek.com teweeg kunnen brengen. Op overtreding van deze bepaling staat als sanctie een schorsing voor onbepaalde tijd. Bovendien zal Bestboek.com van een dergelijke overtreding aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten en zich het recht voorbehouden om de door haar geleden schade en kosten te verhalen bij de gebruiker.

10.2 Het is de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers lastig te vallen, te beledigen, persoonlijk aan te vallen of (seksueel) te intimideren. Het uiten van negatieve kritiek op het werk van een auteur is vanzelfsprekend wel toegestaan, mits de kritiek zich richt op de inhoud van het werk en niet op de persoon van de auteur. Wie zich herhaaldelijk schuldig maakt aan overtreding van deze bepaling kan door Bestboek.com van het gebruik van haar diensten worden uitgesloten.

Artikel 11: Publicatie

11.1 De auteur kan zijn werk zonder kosten op de website publiceren, mits het voldoet aan de voorwaarden zoals op de website neergelegd in de paragraaf ‘Publiceren bij Bestboek.com’.

11.2 De auteur blijft ook na publicatie de enige rechthebbende. Indien de auteur overlijdt, gaan de rechten over op diens wettelijke erfgenamen; Bestboek.com kan nimmer enig recht op het werk doen gelden, tenzij de auteur of diens erven het langs officiële weg aan haar overdragen. In het uitzonderlijke geval dat de auteur van het werk overlijdt en er geen wettelijke erfgenamen aan te wijzen zijn, beschouwt Bestboek.com het werk als behorende tot het publiek domein en verliezen alle toepasselijke bepalingen uit deze algemene voorwaarden ten aanzien van het betreffende werk elke betekenis.

11.3 Het voor opname in de database van Bestboek.com aanbieden van een werk, dat tot het intellectueel eigendom behoort van een ander dan de aanbieder, is strafbaar gesteld als een misdrijf en kan tot juridische vervolging leiden. Zulks geldt eveneens voor het aanbieden van een werk waarvan slechts gedeeltes tot het intellectueel eigendom behoren van een ander dan de aanbieder.

11.4 Het is niet toegestaan werken die behoren tot het publiek domein onder een andere naam dan die van de oorspronkelijke auteur voor opname in de database van Bestboek.com aan te bieden.

11.5 De auteur die zijn werk voor publicatie op de website aanbiedt, verstrekt daarmee een licentie aan Bestboek.com om dat werk voor een periode van ten minste één jaar in haar database op te nemen. Als begindatum van deze periode van één jaar geldt de datum waarop het werk in de vorm van een e-book voor het eerst via de website te koop wordt aangeboden. Na afloop van dat ene jaar staat het de auteur van het werk vrij het op elk door hem gewenst moment uit de database te laten verwijderen. Behoudens het bepaalde in artikel 11.6b vierde punt, kan de overeenkomst tussen de auteur en Bestboek.com niet tussentijds worden beëindigd.

11.6a Het staat de auteur te allen tijde vrij, in de periode dat hij zijn werk in licentie geeft aan Bestboek.com, tevens te zoeken naar andere licentienemers voor dat werk. Bestboek.com zal nimmer eisen de exclusieve licentienemer van het werk te zijn.

11.6b Indien de auteur een derde partij vindt, die dat werk naast of in plaats van Bestboek.com in licentie wil nemen, doet zich één van de volgende vier situaties voor:

  • Het werk is reeds één jaar of langer in de database van Bestboek.com opgenomen geweest: de auteur van het werk en de derde partij kunnen op elk door hen gewenst moment een licentieovereenkomst aangaan. Als in deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de derde partij de exclusieve licentienemer van het werk wordt, zal Bestboek.com het werk uit haar database verwijderen per de datum dat deze overeenkomst ingaat of zoveel eerder als de auteur of de derde partij wenst;

  • Het werk is korter dan één jaar in de database van Bestboek.com opgenomen geweest en de derde partij heeft er geen bezwaar tegen dat het werk reeds in licentie aan Bestboek.com gegeven is: de auteur en de derde partij kunnen op elk door hen gewenst moment een licentieovereenkomst aangaan. Bestboek.com behoudt het recht het werk in haar database te laten staan tot de termijn van één jaar verstreken is en zoveel langer als de auteur en/of de derde partij haar toestaan;

  • Het werk is korter dan één jaar in de database van Bestboek.com opgenomen geweest en de auteur en de derde partij komen overeen dat de derde partij de exclusieve licentienemer van het werk wordt: de licentieovereenkomst kan ingaan per de datum waarop de termijn verstreken is van één jaar, waarin het werk in licentie aan Bestboek.com gegeven is. Bestboek.com zal het werk een dag voor het verstrijken van deze termijn van één jaar uit haar database verwijderen;

  • Het werk is korter dan één jaar in de database van Bestboek.com opgenomen geweest en de derde partij eist dat hij de exclusieve licentienemer wordt en dat het werk met onmiddellijke ingang uit de database van Bestboek.com verwijderd wordt: Bestboek.com is gerechtigd een vergoeding te vragen, die kan oplopen tot maximaal € 1200,00 (zegge: duizend tweehonderd Euro), afhankelijk van het aantal maanden dat het werk eerder dan overeengekomen uit de database verwijderd moet worden.

11.7 Het staat de auteur vrij om het intellectuele eigendomsrecht op zijn werk zonder voorafgaande toestemming van Bestboek.com over te dragen aan een derde partij, doch zulks kan nimmer leiden tot de nietigverklaring van de licentieovereenkomst, zoals tot stand gekomen tussen de oorspronkelijke rechthebbende en Bestboek.com op het moment van opname van het werk in de database van Bestboek.com. Alle rechten en plichten voortkomend uit deze licentieovereenkomst gaan, samen met het intellectuele eigendomsrecht, onverkort over op de ontvangende partij.

11.8 Door het aanbieden van zijn werk verklaart de auteur zich er impliciet mee akkoord dat derden, conform de regeling als omschreven in artikel 4.2, zonder zijn toestemming en binnen de door de wet gestelde grenzen uit dat werk mogen citeren.

11.9 Voor een werk, dat wordt aangeboden voor opname in haar database, stelt Bestboek.com diskruimte op haar website ter beschikking op basis van het fair use-principe. Een werk dat in verhouding tot vergelijkbare werken een te groot beslag legt op de beschikbare hoeveelheid diskruimte, kan door Bestboek.com van haar website worden geweerd.

11.10 Bestboek.com heeft te allen tijde het recht om een werk, dat door zijn aard of inhoud in strijd is met enige wettelijke bepaling, van haar website te weren of te verwijderen. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, ziet zij zich bovendien genoodzaakt om van een dergelijke wetsovertreding aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. Klachten over de handelwijze van Bestboek.com kunnen worden ingediend op de in artikel 9.4 omschreven wijze.

11.11 De auteur accepteert het gegeven dat in de database werken kunnen zijn of worden opgenomen, die in zijn ogen abject of aanstootgevend zijn. Zulks kan in geen geval een grond zijn om zijn werk voor het verstrijken van de overeengekomen termijn van één jaar uit de database te laten verwijderen.

11.12 De auteur dient zich vooraf op de website te registreren. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 5.3 betreffende de registratie van andere gebruikers, is de registratie door een auteur niet anoniem.

11.13 De door de auteur tijdens de registratie verstrekte gegevens worden door Bestboek.com strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij:

  • daartoe op last van een bevoegde autoriteit een wettelijke verplichting bestaat;

  • de auteur er tijdens zijn inschrijving uitdrukkelijk mee instemt dat Bestboek.com zijn gegevens ter beschikking stelt van elke derde partij die de serieuze intentie heeft om een zakelijke band met de auteur aan te gaan.

Indien een auteur meent dat Bestboek.com zich op enigerlei wijze niet aan haar woord houdt, als hiervoor omschreven, kan hij daarover een klacht indienen op de in artikel 9.4 omschreven wijze.

11.14 Bestboek.com stelt elke auteur, van wie minstens één werk in haar database is opgenomen, op basis van het fair use-principe diskruimte op de website ter beschikking, die door de auteur kan worden gevuld met webpagina’s, waarop hij zichzelf en/of zijn werk(en) aan andere gebruikers presenteert. Deze webpagina’s dienen uitsluitend biografische en bibliografische gegevens van de betreffende auteur, dan wel informatie over zijn werk(en) te bevatten.

11.15 Het is de auteur niet toegestaan om in de inhoud van de hem ter beschikking gestelde webpagina’s als omschreven in lid 14 van dit artikel, links op te nemen naar andere websites.

11.16 De auteur vrijwaart Bestboek.com voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op het door de auteur aangeleverde werk.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Opname van een werk in haar database betekent niet dat Bestboek.com zich akkoord verklaart met de inhoud van dat werk. Bestboek.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van het werk, dat via haar website openbaar wordt gemaakt, aanleiding kan geven tot juridische vervolging.

12.2 Bestboek.com kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de gebruiker.

12.3 Bestboek.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

12.4 Bestboek.com kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Bestboek.com zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Beïnvloeding van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Bestboek.com is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

12.5 Bestboek.com is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Bestboek.com tekort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

12.6 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Bestboek.com staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

12.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bestboek.com of haar ondergeschikten.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Bestboek.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Bestboek.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14: Royalty’s

14.1 Elk in de database van Bestboek.com opgenomen werk krijgt een unieke teller toegewezen, die elke afzonderlijke verkoop van het werk in de vorm van een e-book registreert. Indien het werk wordt opgedeeld en in gedeeltes wordt verkocht, krijgt elk afzonderlijk gedeelte een unieke teller toegewezen die elke verkoop registreert.

14.2 Aan elke auteur, van wie ten minste één werk in haar database is opgenomen, keert Bestboek.com eenmaal per jaar royalty’s uit. De eerste keer dat zij dit doet, is exact een jaar na opname van het eerste werk van de betreffende auteur in haar database en elke volgende royalty uitkering vindt exact een jaar na de vorige uitkering plaats, tenzij Bestboek.com en de auteur in onderling overleg een andere regeling overeenkomen. Op genoemde dag worden de royalty’s uitgekeerd over alle werken die op dat moment van de betreffende auteur in de database van Bestboek.com zijn opgenomen, ongeacht de datum van opname. Na de uitkering van royalty’s vangt voor elk werk een nieuwe administratieve telperiode aan, die begint met een lege tellerstand.

14.3 Indien de auteur een werk vervangt door een geactualiseerde versie van datzelfde werk, wordt de administratieve teller van de oudere versie op het moment van vervanging bevroren, terwijl de administratieve teller van de geactualiseerde versie op hetzelfde moment begint te lopen. Bij de jaarlijkse afrekening vindt uitkering van royalty’s over beide versies van het werk plaats.

14.4 Teneinde de aan een auteur toekomende royalty’s te kunnen uitkeren, dient Bestboek.com te beschikken over de nodige persoonlijke gegevens van de auteur. De auteur kan deze gegevens reeds tijdens zijn inschrijving aan Bestboek.com verstrekken, maar heeft ook de keuze om daarmee uiterlijk een jaar te wachten. In aanloop naar de dag waarop de auteur voor de eerste keer recht heeft op uitkering van royalty’s, zal Bestboek.com de auteur indien nodig eenmalig manen om de benodigde gegevens alsnog te verstrekken. Ingeval de auteur aan deze oproep geen gehoor geeft, acht Bestboek.com zich ontslagen van de plicht om tijdig tot royaltyuitkering over te gaan. De auteur verliest daarmee nadrukkelijk niet zijn recht op royaltyuitkering. Bestboek.com schort dit recht slechts op tot het moment waarop de auteur overgaat tot het verstrekken van de door Bestboek.com gevraagde gegevens.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op alle vormen van zakelijk verkeer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de inhoud van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

15.2 Bestboek.com spant zich in om een zakelijk geschil tussen haar en de gebruiker onderling te schikken. Indien zulks niet mogelijk blijkt, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Alicante – Spanje.

Artikel 16: Overige bepalingen

16.1 Indien in enig artikel van deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een bron of tekst, die buiten deze algemene voorwaarden valt, mag daaruit nadrukkelijk niet worden afgeleid dat deze externe bron of tekst dientengevolge een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden uitmaakt. Hiermee zij overigens niet gezegd, dat de gedragsregels of voorschriften, die in een dergelijke externe bron of tekst zijn opgenomen, geen bindend karakter kunnen dragen.

16.2 Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de website www.Bestboek.com . Op verzoek van de gebruiker worden deze algemene voorwaarden door Bestboek.com per post naar de gebruiker toegezonden.